ANBI Status

Stichting Desert Lion Conservation Foundation T/A Vanishing Kings Foundation

Doelstelling

De stichting heeft tot doel de laatste woestijnleeuwen van Namibie te beschermen. Met behulp van verschillende middelen, waaronder documentatie van de leeuwen, wil zij het publiek bewust maken van het behoud van deze unieke soort en de gevaren die er zijn. De stichting houdt zich actief bezig met veldwerk, wetenschappelijk onderzoek naar de woestijnleeuwen, en naar de problematiek rondom mens-leeuw conflict. De Stichting werft daarbij fondsen voor The Desert Lion Trust van Dr Philip Stander, en bijbehorende projecten, die zich inzetten voor het behoud van woestijnleeuwen.

Beleidsplan

The Desert Lion Conservation Foundation T/A Vanishing Kings Foundation streeft ernaar voldoende fondsen te werven om het behoud van woestijnleeuwen te garanderen. Door voorlichting te geven aan de lokale bevolking en het internationale publiek door middel van media, streeft de stichting ernaar positieve ontwikkelingen aan te brengen voor de bescherming van de unieke populatie woestijnleeuwen van Namibië. De Stichting streeft ernaar een betrouwbare en effectieve basis te vormen voor The Desert Lion Trust, en bijbehorende projecten, waarij de voorname focus ligt op het vinden van oplossingen voor het conflict tussen mens en leeuw. De Stichting staat voor ethische, non-politieke, en ecologisch gegronde wetenschappelijk onderzoek naar de woestijnleeuwen en hun leefomgeving. Daarbij staat respect voor de natuurlijke omgeving en begrip voor de lokale mensen die hier leven, voorop. De Stichting is tegen enige vorm van trofeeën jacht op de grote katten van Afrika. Zij zal hier nooit financiële ondersteuning toe verlenen. Echter, de Stichting zal strikt financiële ondersteuning verlenen aan projecten die voldoen aan de ethische eisen van de stichting, en die volledig zijn toegewijd aan de bescherming van woestijnleeuwen.

Doel op korte termijn:

a) maak gebruik van succesvolle documentaires zoals “Vanishing Kings – Lions of the Namib” door middel van premieres en presentaties om fondsen te genereren voor de Desert Lion Trust in Namibië om mens- natuur conflict effectief te kunnen bestrijden en mensen voor te lichten;

b) maak gebruik van sociale media, zoals Facebook, om een wereldwijd publiek op de hoogte te brengen van de Stichting, en daarbij mensen aan te moedigen donaties te doen voor The Desert Lion Trust in Namibië;

c) Financiële ondersteuning verlenen aan The Desert Lion Trust en IRDNC, om een pilot project op te zetten om mens-leeuw conflict op een intensieve en efficiënte manier te bestrijden;

d) Financiële ondersteuning te verlenen aan Dr Philip Stander, de wetenschapper die al 20 jaar zonder persoonlijke inkomsten onderzoek doet naar de woestijnleeuwen. Deze financiële ondersteuning wordt gegeven in de vorm van een pensioen en medische kosten. De Stichting heeft de DVD rechten van “Vanishing Kings” gedoneerd aan The Desert Lion Trust, zodat alle inkomsten van de DVD verkoop direct naar het behoud van de woestijnleeuwen gaat. Mocht de Stichting voldoende fondsen kunnen werven, dan zal het financiële ondersteuning verlenen voor het produceren van een tweede vervolg film op het leven van de woestijnleeuwen.

De Stichting streeft er daarbij naar een voorbeeld te zijn voor wildlife filmmakers om natuurfilms te produceren met tot doel natuurbehoud en bescherming te garanderen.

Bestuurssamenstelling

Marjolein Duermeijer – Voorzitter

Will Steenkamp – Penningmeester

Lianne Steenkamp – Secretaris

Beloningsbeleid

De Stichting bestaat uit drie bestuurders die werken op vrijwillige basis. Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie worden vergoed.

Uitgeoefende activiteiten

 • De Stichting heeft, in samenwerking met The Desert Lion Trust en IRDNC, een pilot project geïdentificeerd wat gericht is op het effectief bestrijden van mens-leeuw conflict in de omgeving van Tomakas dat valt binnen de ‘Purros Conservancy’ in Namibië.
 • Voor dit pilot project heeft de Stichting Rodney Kasaona als ‘lion guardian’ aangesteld.
 • Gedurende de maand juni hebben stichting leden Will en Lianne Steenkamp intensief met Rodney in zijn woongebied gewerkt, waar conflict tussen mens en leeuw een dagelijks probleem is. Zij hebben Rodney training gegeven in radio telemetry, efficiënte satelliet communicatie, het observeren en interpreteren van het gedrag van leeuwen, en het adviseren van de plaatselijke bevolking om hun vee zo effectief mogelijk te beschermen, onder andere door het vee aan het eind van de dag terug te brengen naar de ‘kraal’ (een omheining voor vee) om predatie te voorkomen. Deze training maakt deel uit van een langdurig proces, in samenwerking met Philip Stander, dat zich de komende maanden voort zal blijven zetten om van Rodney een goed getrainde, gespecialiseerde ‘lion guardian’ te maken.
 • De Stichting heeft Rodney tot nu toe voorzien van een satelliet telefoon, een tent met toebehoren, en een maandelijks salaris vanaf juni 2016.
 • De Stichting heeft sponsors gevonden om een Landcruiser van The Desert Lion Trust te repareren en op te knappen, en deze dan dienst te laten doen voor het bestrijden van mens-leeuw conflict op een tijdelijke basis, totdat een nieuwe 4×4 auto aangesteld kan worden.
 • De Stichting heeft een aantal activiteiten uitgeoefend met als doel de lokale bevolking voorlichting te geven over leeuwen. Zo heeft het een aantal van de lokale mensen in Tomakas betrokken bij het vernieuwen van een satelliet band bij een van de leeuwen dat dichtbij hen leeft. Voor ’t eerst zijn deze mensen in de gelegenheid geweest een leeuw van zo dichtbij te zien, het aan te raken, en daarbij inlichting te krijgen over het leven van een leeuw. De Stichting hoopt daarbij te bereiken dat de lokale bevolking meer begrip zal krijgen voor de leeuw en de waarde die het heeft voor de toeristen sector.
 • De Stichting heeft gedurende de maand juni het dagelijkse leven van de lokale bevolking in beeld gebracht, en wat zij ervoor doen om hun vee veilig te houden en daarmee conflict te voorkomen. Dit video materiaal zal gebruikt worden voor PR en fondswerving en heeft tot doel de positieve ontwikkelingen te laten zien die vanuit de lokale bevolking komen om conflict te vermijden.

Toekomstige activiteiten

 • De Stichting ziet ertoe dat training voor Rodney verder ontwikkeld zal worden.
 • Vanaf Augustus zal een tweede ‘lion guardian’ aangesteld worden, om een goed werkend systeem aan te kunnen brengen.
 • De Stichting zal, in samenwerking met andere instanties, de nodige fondsen werven om het ‘lion guardian’ team te voorzien van een doorlopend salaris.
 • De Stichting zal bij de Wilderness Trust aanvraag doen voor een 4×4 auto voor het team, om mens-leeuw conflict effectief te bestrijden door mobiel te zijn tussen de kleine dorpjes die te maken hebben met dit conflict.
 • De Stichting zal bijdragen aan het ontwikkelen van effectieve belichting rondom de ‘kraal’.
 • De Stichting zal bijdragen aan specifieke training voor de lokale honden, die als effectieve waakhonden moeten worden ingezet voor het ontdekken/waarnemen van leeuwen die dichtbij het dorpje komen. Zij vormen een essentieel ‘alarm systeem’ om conflict te voorkomen.
 • De Stichting zal gaan samenwerken met The Desert Elephant Project, The Desert Lion Trust en IRDNC, om een nieuw project op te zetten, wat tot doel heeft zowel conflict tussen mens en leeuw als tussen mens en olifant te bestrijden.

Balans van baten en lasten

Een overzicht van de baten en lasten zal hier worden toegevoegd aan het einde van het eerste boekjaar, op 31 december 2017.